Moving Words – 3 evenings composed by Mette Edvardsen // Saturday 4. December

Arrangementsinformasjon

NO (See english below)
4. Desember @ 20.00 (dørene åpner 19.00)
Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Lørdag 4. Desember
Poems and Other Emergencies av Chloe Chignell (AU) og
Fantasmical Anatomies Lesson#3 The Tongue, the Skin and the Desire for Language av Anne Juren (AT/FR)
Billetter: 150kr/ 100Kr student
(FESTIVAL PASS 350kr/ 250kr student)
________________________________________
Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Lørdag 4. Desember

• Poems and Other Emergencies av Chloe Chignell (AU) @ 20.00 (*varighet 55 minutter)
• Fantasmical Anatomies Lesson#3 The Tongue, the Skin and the Desire for Language av Anne Juren (AT/FR) @ 21.00 (*varighet 55 minutter)


Poems and Other Emergencies av Chloe Chignell (AU

Mouth agape. Tongue fingering the air. Like that. I waited. A body. In detail. Delay. Poems and Other Emergencies befinner seg i skjæringspunktet mellom poesi og koreografi. Sentrert rundt en fiktiv karakter ‘The Girl-with-her-tongue-out’, stiller forestillingen spørsmål om det er gjennom språket vi finner oss en kropp, eller gjennom kroppen vi finner språk? Legemliggjorte stemmer og stemmede kropper vever og gir gjenklang gjennom rommet. Hvor slutter ordet og hvor begynner kroppen?

Poems and Other Emergencies bruker teaterets apparat for å sammenfalle kvinnekroppen og språk, for å skape en sanselig lokalisert tale. Diktet blir en hendelse og utøverens kropp befinner seg i skjæringspunktet mellom stemmer som vever et kroppslig og tekstlig landskap. Fragmentering og dobling benyttes for å åpne et mellomrom, et rom av kontigens, for dets fortellinger og subjekter.

Diktets språk snakker fra ytterkantene, fra eksil; det blir gjenoppfunnet hver gang det blir hørt. Det er et språk for tilbaketrekning, divergens og differensiering. Diktet synger ut til den andre uten å vite hva den andre er. Det er subjektivitet under utvikling; gjennom ekko flyter diktet over dikteren. Poems and Other Emergencies plasserer utøveren som en radikal historiker, som skriver seg selv og hendelsen, og skriver denne tiden med kropp og tekst.

Fremførelse og koreografi: Chloe Chignell
Samtale partner: Adriano Wilfert Jensen
Lyd: Anna Muchin
Takk til: Sven Dehens, Bojana Cvejic, Stefan Goovart, Deborah Birch og a.pass.
Støttet av: BUDA Kortrijk, VGC, Workspacebrussels, La Balsamine, Lucy Guerin Inc, Dancehouse Melbourne og Batard Festival Brussel.

//

Fantasmical Anatomies Lesson#3 The Tongue, the Skin and the Desire for Language av Anne Juren (AT/FR)

I løpet av de siste årene har Anne Juren utviklet en ‘Fantasmical Anatomy’, like virkelig som en bit av skjelettet. I et forsøk på å utvide koreografibegrepet i sitt arbeid, utfordrer Jurens særegne praksis grenser mellom offentlig og privat, mellom ytre og indre rom, ved å krysse normative grenser og eksperimentere med kinestesi, poesi, og sensualitet. Fantasmical Anatomy Session skaper et visuelt, sonisk, og sensorisk landskap, og foreslår en fantasmagorisk og delirisk reise rundt og inne i kroppen, der dysfunksjonelle relasjoner og utenkelige handlinger kan finne sted, og forstyrre relasjonen mellom indre og ytre rom. Hver ‘lesson’ er en forestilling som tar for seg ulike kroppsdeler med dynamikk av begjær, gjennom stemme, tekst, sensorisk utførelse, og forskjellige kroppsligheter.

Lesson#3 The Tongue, the Skin and the Desire for Language:
Konsept, tekst og fremføring: Anne Juren
Ekstra fremføring: Linda Samaraweerova
Lys: Bruno Pocheron
Lyd: Paul Kotal
Dette prosjektet er støttet av MA/ og UNiarts (Stockholm).

**********************

EN
4. December @ 20.00 (doors open @ 19.00)
Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Saturday 4. December
Poems and Other Emergencies by Chloe Chignell (AU) and
Fantasmical Anatomies Lesson#3 The Tongue, the Skin and the Desire for Language by Anne Juren (AT/FR)
Tickets: 150kr/ 100Kr student
____________________________________
Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Saturday 4. December

• Poems and Other Emergencies by Chloe Chignell (AU) @ 20.00 (*duration 55 minutes)
• Fantasmical Anatomies Lesson#3 The Tongue, the Skin and the Desire for Language by Anne Juren (AT/FR) @ 21.00 (*duration 55 minutes)


Poems and Other Emergencies by Chloe Chignell (AU)

Mouth agape. Tongue fingering the air. Like that. I waited. A body. In detail. Delay. Poems and Other Emergencies sits at the intersection of poetry and choreography. Centered on a fictional character The Girl-with-her-tongue-out, the performance questions if it is through language that we find ourselves a body, or through the body that we find language? Embodied voices and voiced bodies weave and echo throughout the space. Where does the word end and her body begin?

Poems and Other Emergencies uses the apparatus of the theatre to coincide the female body and language, to produce a sensuously situated speech. The poem becomes an event and the performer's body emerges at the intersection of voices weaving a bodily and textual landscape. Using fragmentation and doubling in order to open an in-between, a space of contingency, for its narratives and subjects.

The language of poetry speaks from the margins, from exile; it is reinvented each time it is heard. It is a language of withdrawal, divergence and differentiation. The poem sings out to the other without knowing what that other is. It is subjectivity in the making; through its echoes, the poem overflows its writer. Poems and Other Emergencies positions the performer as a radical historicist, inscribing herself and the event, writing of this time with body and text.

Performance and Choreography: Chloe Chignell
Conversation partner: Adriano Wilfert Jensen
Sound Support: Anna Muchin
Thanks: Sven Dehens, Bojana Cvejic, Stefan Goovart, Deborah Birch and a.pass.
Supported By: BUDA Kortrijk, VGC, Workspacebrussels, La Balsamine, Lucy Guerin Inc, Dancehouse Melbourne and Batard Festival Brussels.

//

Fantasmical Anatomies Lesson#3 The Tongue, the Skin and the Desire for Language by Anne Juren (AT/FR)

Over the past few years, Anne Juren has been unfolding a Fantasmical Anatomy as real as a piece of bone. Seeking to expand the concept of choreography in her work, Juren’s distinctive practice challenges boundaries between public and private, between outer and inner space, by trespassing normative boundaries and experimenting with kinaesthesia, poetry and sensuality. Fantasmical Anatomy Session creates a visual, sound and sensory landscape, and proposes a fantasmagoric and delirious journey around and inside bodies, where dysfunctional relations and unimaginable actions can take place, troubling the relations between inner and outer space. Each lesson is a performance exposes and treats a different body part with the dynamics of desire, through voice, writings, sensorial embodiment and different corporealities.

Lesson#3 The Tongue, the Skin and the Desire for Language:
Concept, Text and performance: Anne Juren
Extra Performance: Linda Samaraweerova
Light: Bruno Pocheron
Sound: Paul Kotal

This project is supported by MA7 and UNiarts (Stockholm).